telefoon secretariaat Kunstroute Hoevelaken 06 43 21 68 34

Algemene voorwaarden voor deelname

1. Organisatie

Stichting Kunstroute Hoevelaken organiseert jaarlijks een kunstroute in Hoevelaken. Centraal hierin staan Hoevelakense kunstenaars die exposeren of optreden vanuit eigen atelier, huis of tuin. Kunstenaars van buiten Hoevelaken kunnen deelnemen als gast-kunstenaar op locatie van een deelnemende Hoevelakense kunstenaar, of op een van de locaties die Kunstroute Hoevelaken daarvoor ter beschikking stelt.
Verkoop van eigen werk tijdens de kunstroute is toegestaan, echter de hoofddoelstelling van het evenement is exposeren, promotie en het geven van bekendheid aan kunstenaars en hun werk.

 

2. Deelnemers

Kunstenaars die deelnemen aan de kunstroute kunnen zich inschrijven als deelnemer op persoonlijke titel. Er kunnen maximaal twee deelnemers inschrijven per adres. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar.

 

3. Locaties

Op het moment van inschrijving als deelnemer aan de kunstroute dient de locatie van waaruit wordt deelgenomen bij de deelnemer bekend te zijn. Deze dient namelijk te worden opgegeven te worden gelijktijdig met de inschrijving op de website. De locatie kan bestaan uit het eigen atelier, huis of tuin. Inschrijving op het adres van een Hoevelakense kunstenaar is mogelijk indien men als gast-kunstenaar inschrijft.
Daarnaast heeft Kunstroute Hoevelaken de beschikking over extra locaties die door eigenaren, gebruikers of bewoners ter beschikking worden gesteld. Via afstemming vooraf kunnen gastkunstenaars of kunstenaars uit Hoevelaken die zelf niet over een locatie beschikken verzoeken om gebruik te mogen maken van een van deze extra locaties. Kunstroute Hoevelaken zal deze locaties toewijzen aan belangstellende deelnemers zolang de voorraad strekt.
Een deelnemer heeft niet automatisch recht op een in voorgaande jaren toegewezen gastlocatie. Elk jaar wordt door de organisatie opnieuw overwogen wat de beste verdeling over de beschikbare locaties is.

 

4. Inschrijven

Elke deelnemer meldt zich individueel aan door zich in te schrijven via de aanmeldingspagina op de website van Kunstroute Hoevelaken (www.kunstroutehoevelaken.nl). Bij aanmelding verplicht men zich tot betaling van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient te zijn betaald uiterlijk 14 dagen na de inschrijving. De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen. Bepaalde kunstenaars zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld (zie ‘Inschrijfgeld’). Zodra aan de inschrijvingseisen voldaan is ontvangt de kunstenaar een bevestiging van de inschrijving per email.

 

5. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor een deelnemer of gast-kunstenaar is per deelnemer een vast bedrag. Kunstenaars die enkel performance art bieden zonder het exposeren van kunstobjecten zoals (muzikale) optredens, (toneel)voorstellingen, presentaties, lezingen e.d. zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld. Dit enkel ter bepaling door het bestuur van de Kunstroute.

 

6. Taken van het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting:

stelt de data en openingstijden van het evenement vast;
zorgt voor publiciteit vooraf en rond de openingsdatum;
stelt promotiemateriaal beschikbaar aan de deelnemers;
verzorgt een overzichtsexpositie op een centrale locatie in het dorp;
zorgt voor betrokkenheid van Hoevelakense jeugd bij kunst en/of kunstenaars;
zorgt voor de vermelding van de deelnemers op de website.

Het bestuur van de stichting heeft het recht om de ingediende teksten en foto’s te (her-)redigeren en/of te bewerken ten behoeve van alle uitingen Kunstroute Hoevelaken zoals de catalogus, de website, posters etc.

 

7. Aansprakelijkheid

De stichting sluit iedere aansprakelijk uit voor schade aan personen en/of eigendommen en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van de exposanten of het bezoekende publiek. Deelname aan onze activiteiten geschiedt op eigen risico.

 

8. Voorwaarden

De deelnemers de exposeren zorgen voor:

verantwoorde presentatie of expositie van de eigen kunstwerken;
openstelling van hun expositie op de door de stichting vastgestelde tijden, tenzij vooraf met de organisatie anders is overeengekomen;
herkenbaarheid als deelnemer door het vanaf de openbare weg zichtbaar ophangen van het daarvoor beschikbaar gestelde promotiemateriaal;
het beschikbaar stellen van een kunstwerk voor de algemene overzichtsexpositie;
 het aanleveren van informatie en foto’s voor bedoeld voor de catalogus en voor de presentatie op de website van de Kunstroute;
het geven van medewerking aan de promotie van de eigen deelnamen en van de kunstroute door middel van het per email doorsturen van digitale flyer over het evenement aan de eigen bekenden en relaties.

De deelnemers die optreden of andere vormen van performances geven zorgen voor:

korte optredens van maximaal 20 min verspreid binnen de openingstijd van de kunstroute;
herkenbaarheid als deelnemer door het vanaf de openbare weg zichtbaar ophangen van het daarvoor beschikbaar gestelde promotiemateriaal;
het beschikbaar stellen van een beschrijving of poster voor de algemene overzichtsexpositie;
het aanleveren van informatie en foto’s voor bedoeld voor de catalogus en voor de presentatie op de website van de Kunstroute;
het geven van medewerking aan de promotie van het eigen optreden en van de kunstroute door middel van het per email doorsturen van digitale flyer over het evenement aan de eigen bekenden en relaties.

Het aan de deelnemers versterkte promotiemateriaal blijft eigendom van de stichting. Het promotiemateriaal dient ongeschonden te worden geretourneerd op de afgesproken datum.

Het is niet de bedoeling om ander werk dan het eigen werk te exposeren of eventueel te verkopen tijdens het evenement.

De deelnemers hebben recht op:

vermelding deelname, contactgegevens, website, een beschrijving en enkele foto’s van verschillende werken in de catalogus van Kunstroute Hoevelaken;
idem, maar dan vermeld op de website van Kunstroute Hoevelaken;
een link naar de eigen website vanaf van de website van de Kunstroute.

 

9. Voorbehoud

Het bestuur van Kunstroute Hoevelaken kan te allen tijde aanmeldingen weigeren of kunstenaars het recht op deelname ontzeggen zonder verdere opgave van redenen. Dit kan zowel vooraf als tijdens het evenement. In dergelijke gevallen wordt het eventueel door de kunstenaar reeds betaalde inschrijfgeld geretourneerd.